ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

  Меню>Информация за ученици и родители>Национално външно оценяване -X клас

Учебен план:

  -VIII клас

  -IX клас

  -X клас

  -XII клас

Седмична програма

Ваканции

Стипендия

Консултации

Допълнителен час на класа

Държавни зрелостни изпити - XII клас

Национално външно оценяване - X клас

Самостоятелна форма обучение

ГРАФИК 

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване на ученици в X клас,

през учебната 2021-2022 г.

Дейност

Срок

1.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

   02 18 февруари 2022 г.

2.

Оценяване на изпитните работи от НВО

17 – 26 юни 2022 г.

3.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28 юни 2021 г..

4.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап

    до 15 юли 2022 г.

 

 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – пографик в периода 20 – 22 юни 2022 г.

 

Модел на НВО по БЕЛ за 10. клас

Модел на НВО по математика за 10. клас

Модел на НВО по чужд език за 10. клас

Модел на НВО по ИТ за 10. клас