История

ИСТОРИЯ

Професионална гимназия по земеделие „Кл. Тимирязев“ гр.Завет

е създадена през 1958 г.

с разпореждане на Министерския съвет №481 от 10.04.1958 г. като учебно заведение със статут на техникум, подготвящ кадри по специалностите – животновъдство и растениевъдство. С промените в Закона за професионалното образование през следващите години през 1967 година училището е преобразувано в Средно професионално техническо училище по селско стопанство (СПТУ по СС), като по този начин се запазва и спецификата на подготовката на учениците. По това време се води обучение по специалностите – механизатор в растениевъдството, механизатор в животновъдството и монтьор на селскостопански машини.

През учебната 1991/1992 година за първи път е осъществен прием по специалността “Земеделски техник” , с 4 – годишен курс на обучение.

Завършилите тази специалност придобиват средно специално образование и специализация в избрано от тях направление – животновъдство, растениевъдство или механизация. Следвайки тенденциите в развитието на образователната система и желанието на учениците да се подготвят и усвояват съвременни професии, и имайки предвид спецификата на района, в план-приема от 1995/96 учебна година е заложена нова специалност

“Икономика на земеделското стопанство” с 4 – годишен курс на обучение, като едновременно с това продължава и приема по специалността “Земеделски техник” с 4 – годишен курс на обучение и професия ”Земеделец” с 3 – годишен курс на обучение, заменена по – късно от “Монтьор на селскостопанска техника и водач на моторни превозни средства”.

Със  Заповед  № РД – 14  – 54 / 10.06.1999 г.    на  Министъра на образованието и науката  по  предложение  на  Общински  съвет  гр.Завет  и  становище  на  Инспекторат по образованието  гр.Разград  от  началото  на  1999/2000  година  СПТУ  по  СС  гр.Завет  е  преобразувано  в  земеделски  техникум. 

Професиите  и  специалностите,  по  които  се  подготвят  учениците  периодично  се  актуализират  и  осъвременяват,  за  да  отговарят  на  актуалните  нужди  от  добре  подготвени  специалисти  в  областта  на  икономиката  на селското  стопанство,  земеделието,  животновъдството.   През  2001/2002  учебна  година  за  пореден  път  е  заложена  нова  специалност  “Ветеринарен  техник”.

Със  заповед  № РД – 09 – 332  от  07.04.2003  година  на  Министъра на образованието и науката   в  съответствие  с  изискванията  на  Закона за професионалното образование и обучение,  училището  е  преобразувано  в  Професионална  гимназия  по  земеделие.

През следващите учебни години до учебната 2007/2008 г. ръководството на училището залага на традиционните специалности – „Монтьор на селскостопанска техника“ и „Икономика на земеделското стопанство“. През тази учебна година отново се прави опит за промяна като се разкрива нова паралелка – професия „Дивечовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“.

От учебната 2017/2018 с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.09.2016 г. и завършването на основно образование след VII клас, последователно през годините до момента, за обучение в ПГ по земеделие „Кл.Тимирязев“ гр.Завет се обявяват следните специалности:

– 2017/2018 учебна година – професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“, с придобиване на III степен на професионална квалификация

– 2019/2020 учебна година – професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“ , с придобиване на III степен на професионална квалификация

– 2020/2021 учебна година – професия „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“, с придобиване на III степен на професионална квалификация. Професията е от списъка на защитените специалности.

– 2021/2022 учебна година – професия „Техник-механизатор“, специалност „Горско стопанство“, също с придобиване на III степен на професионална квалификация. Професията е от списъка на защитените специалности за учебната година.

 

За следващата 2022/2023 учебна година отново е заложен прием по професия „Техник-механизатор“.

Учебният процес е обезпечен с необходимите преподаватели и специалисти, както по предмети от; общообразователна подготовка, така и по предмети свързани с професионалната подготовка на учениците – икономист, инженер, учител-инструктор за обучение на водачи на МПС категория „В“ и категория „Ткт“.