Нормативни документи

Програма за превенция на ранното напускане от училище 2023-2024г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2023-2024г.

Учебна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Етичен кодекс за поведение на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за професионалното образование и обучение

Наредба № 5 за общообразователната подготовка

Наредба № 7 за профилираната подготовка

Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти

Наредба за детските и ученинически пътувания с обща цена

Наредба за приобщаващото образование

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование