ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ИНЖ. ЕРДИНЧ ШЕФКЕТ САЛИ

Старши учител

ДИРЕКТОР

Себает Джевдет Кадир

Учител по български език и литература и история и цивилизация

Старши учител

Мерал Махмуд Исмаил

Учител по математика, физика и астрономия, физическо възпитание и спорт

УЧИТЕЛ

Мерлин Ахмед Юсеин

Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика

Старши учител

Бехчет Мустафа Хадживели

Учител по практическо обучение, професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“

Старши учител

Дилбер Ремзиева Хасан

Учител по теоретично обучение, практическо обучение, професионално направление „ Администрация и управление“ и информационни технологии

Старши учител

инж. Сезгин Али Мохарем

Учител по теоретично обучение, професионално направление Растениевъдство и животновъдство

СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

Анелия Тодорова Александрова

Учител по английски език

УЧИТЕЛ

 

неПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Таня Маринова Филева

Счетоводител

Събка Стефанова Максимова

Завеждащ административна служба

Габриела Георгиева Касабова

Завеждащ административна служба

Мухарем Сали Мухарем

Касиер

Зевжие Кьосеолу

Хигиенист